Arhiva

Atentie la prelucrarea datelor cu caracter personal! Legea nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date a fost publicata in M.O. nr.790/12.12.2001

Publicat la data de 2005-02-03

Datele cu caracter personal sunt acele informatii care pot fi puse direct sau indirect in legatura cu o persoana fizica identificata sau identificabila (nume, prenume, adresa, obiceiuri, telefon, salariu).

Prin prelucrare a datelor cu caracter personal se intelege orice operatiune care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal: colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea (pastrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese), adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea.

Pentru ca o prelucrare sa intre sub incidenta prevederilor Legii nr.677/2001 este necesar ca ea sa se desfasoare in cadrul unui sistem de evidenta, adica a unei baze de date structurate pe anumite criterii.

Persoana vizata este persoana ale carei date sunt prelucrate. Conditia de legitimitate a prelucrarii, asa cum este ea prevazuta de lege, este reprezentata de existenta consimtamantului persoanei vizate. Consimtamantul trebuie sa fie liber exprimat, in cunostinta de cauza si expres (in ce scop sunt prelucrate datele, daca exista o prevedere legala care instituie obligativitatea prelucrarii datelor, cine este operatorul, care date sunt prelucrate etc.).

Consimtamantul persoanei vizate nu este cerut cand datele servesc:
executarii unui contract sau antecontract la care persoana vizata este parte;
protejarii vietii, integritatii fizice sau sanatatii persoanei vizate sau a unei persoane amenintate;
indeplinirii unei obligatii legale a operatorului;
indeplinirii unor masuri de interes public sau care vizeaza exercitarea prerogativelor de autoritate publica cu care este investit operatorul sau tertul caruia ii sunt dezvaluite datele;
realizarii unui interes legitim al operatorului sau al tertului caruia ii sunt dezvaluite datele, cu conditia ca acest interes sa nu prejudicieze interesul sau drepturile si libertatile fundamentale ale persoanei vizate;
in exclusivitate unor scopuri statistice, de cercetare istorica sau stiintifica, iar datele raman anonime pe toata durata prelucrarii si cand prelucrarea priveste date obtinute din documente accesibile publicului, conform legii.

Situatii ce presupun o prelucrare a datelor personale

Prelucrarea datelor include:
crearea unui sistem de evidenta clientilor;
editarea unui fisier care cuprinde date cu caracter personal;
colectarea datelor cititorilor unei publicatii ca urmare a transmiterii unor cupoane;
publicarea rezultatelor unui concurs sau examen;
colectarea datelor vizitatorilor unei pagini de Internet prin intermediul unui formular publicat pe acea pagina;
arhivarea unei baze de date cu caracter personal;
inregistrarea video a persoanelor care intra intr-un magazin;
dezvaluirea unui dosar catre o alta persoana.

Datele personale ce pot fi prelucrate

O societate comerciala poate prelucra:
datele cu caracter personal ale angajatilor proprii pe teme legate de dreptul muncii;
datele cu caracter personal ale clientilor, in vederea executarii unui contract, in scopuri publicitare sau statistice.
O autoritate publica poate prelucra:
datele cu caracter personal ale functionarilor si angajatilor proprii, in scopul respectarii obligatiilor sau drepturilor specifice ale operatorului in domeniul dreptului muncii;
datele cu caracter personal ale petitionarilor, in vederea solutionarii petitiilor transmise de acestia in scopuri statistice.

Situatii ce nu intra sub incidenta legii

Legea nu se aplica:
prelucrarilor de date cu caracter personal, efectuate de persoane fizice exclusiv pentru uzul lor personal, daca datele in cauza nu sunt destinate a fi dezvaluite (de exemplu, agenda personala telefonica sau cuprinzand adrese de posta electronica, evidenta datelor de nastere ale prietenilor);
prelucrarilor si transferului de date cu caracter personal, efectuate in cadrul activitatilor din domeniul apararii nationale si sigurantei nationale, desfasurate in limitele si cu restrictiile stabilite de lege.

Obligatiile prevazute de lege pentru operatori

Operatorii care prelucreaza date cu caracter personal sunt obligati sa notifice in prealabil acest lucru la autoritatea de supraveghere care este Avocatul Poporului.
Notificarea este supusa unei taxe care trebuie platita de operator autoritatii de supraveghere. In cazul in care operatorul prelucreaza date personale susceptibile de a prezenta riscuri speciale, autoritatea de supraveghere dispune obligatoriu efectuarea unui control prealabil. Autoritatea de supraveghere va anunta operatorul in legatura cu efectuarea unui control prealabil, in termen de 5 zile. In cazul in care operatorul este instiintat in legatura cu efectuarea unui control prealabil, acesta nu poate incepe prelucrarea datelor. Analizarea notificarilor si intocmirea raspunsului catre operatori se efectueaza in termen de 5 zile.

Situatiile in care nu este necesara notificarea prelucrarii datelor personale

Sunt exceptate de la notificare:
prelucrarea care are drept unic scop tinerea unui registru destinat prin lege informarii publicului si deschis spre consultare publicului;
prelucrarea de date cu caracter personal referitoare la petitionari si la propriul personal, efectuata de autoritatile si institutiile publice, in vederea indeplinirii unor obligatii legale ale operatorilor;
prelucrarea de date cu caracter personal referitoare la propriii angajati, efectuate de entitatile de drept privat, in vederea indeplinirii unor obligatii legale ale operatorilor (de exemplu, incheierea si executarea unor contracte de munca, indeplinirea unor obligatii fiscale, de protectie si de asigurare sociala etc.).

Interdictii si situatii speciale

Exista anumite categorii de date cu caracter personal, a caror prelucrare este interzisa in principiu: datele cu caracter personal legate de originea rasiala sau etnica, de convingerile politice, religioase, filozofice, de apartenenta sindicala, precum si datele cu caracter personal privind starea de sanatate sau viata sexuala.

Totodata, exista categorii de date cu caracter personal care pot fi prelucrate doar cu respectarea regulilor speciale prevazute de lege: datele cu caracter personal avand functie de identificare; privind starea de sanatate; referitoare la fapte penale si contraventii.

Protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor personale

Se aplica prelucrarilor de date cu caracter personal, efectuate in cadrul activitatilor desfasurate de operatori stabiliti in Romania; misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale Romaniei; operatori care nu sunt stabiliti in Romania. Autoritatile publice si ale organelor administratiei publice trebuie sa elaboreze un raport anual de activitate privind protectia persoanelor in privinta prelucrarii datelor cu caracter personal.

Contraventii si amenzi

Constituie contraventii:
? omisiunea de a efectua notificarea in conditiile legii, precum si notificarea incompleta sau care contine informatii false;
? prelucrarea datelor cu caracter personal de catre un operator sau de o persoana imputernicita de acesta, cu incalcarea prevederilor art. 4-10 sau cu nesocotirea drepturilor prevazute la art.12-15 sau la art.17 din lege;
? neindeplinirea obligatiilor privind confidentialitatea si aplicarea masurilor de securitate;
? refuzul de a furniza autoritatii de supraveghere informatiile sau documentele cerute de aceasta in exercitarea atributiilor de investigare.
Cuantumul amenzilor care pot fi aplicate, in cazul savarsirii contraventiilor sus mentionate variaza intre 5.000.000 lei si 500.000.000 lei.
?
Taxa de notificare a prelucrarii datelor personale

Cuantumurile si conditiile de plata a taxei pentru notificarea prelucrarilor de date cu caracter personal, care cad sub incidenta Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date au fost aprobate prin Legea nr.476 din 12 noiembrie 2003, publicata in Monitorul Oficial nr.814 din data de 18 noiembrie 2003:
--1.000.000 lei pentru notificarile de prelucrari efectuate de operatorii persoane fizice;
--10.000.000 lei pentru notificarile de prelucrari efectuate de operatorii persoane juridice;
--15.000.000 lei pentru notificarile de transferuri in strainatate, indiferent de operator.

Sunt scutiti de la plata taxei de notificare, prevazute de prezenta lege:
--operatorii persoane fizice, care sunt pensionari, studenti, elevi si someri;
--operatorii institutii publice.
Taxa se achita, de catre operatori, la unitatile Trezoreriei Statului in a caror raza teritoriala acestia isi au sediul fiscal sau domiciliul (Subcapitolul "Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare", cod 20.17.01.03.).

Exista, in plus, ordine ale avocatului poporului cu referire speciala la cerintele minime de securitate ale prelucrarii unor date cu caracter personal, formularele tipizate de notificari, situatiile in care nu este necesara notificarea prelucrarii unor date cu caracter personal, masurile pentru asigurarea unui nivel satisfacator de protectie a drepturilor persoanelor ale caror date cu caracter personal fac obiectul prelucrarilor.

Detalii la www.avp.ro

mmpr

Banat Business: e–Revista afacerii tale